Jouw gegevens, de wet en jouw privacy

Praktijkgegevens
- de Bakermat – verloskundige zorg van nature-, Hemmingstraat 13, 7207 RL Zutphen
- vertegenwoordigd door: K. Schreurs, verloskundige en verloskundig homeopaat

Aangesloten bij beroepsorganisatie
- Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
- Nederlandse Vereniging voor Klassiek Homeopaten (NVKH)
- Vereniging Verloskunde en Homeopathie (VVenH)

Beste zwangere,
Op het moment dat je voor het eerst contact hebt gehad met de Bakermat, is de informatie die je hebt gedeeld vertrouwelijk. Die informatie wordt opgeslagen in het beveiligde cliëntenbestand dat zeer goed afgeschermd is. Anderen buiten de praktijk hebben hier geen zicht op en jouw zorgverlener is verplicht dat zo te houden tenzij jij expliciet toestemming geeft om de informatie te delen.
In een aantal situaties is het praktisch om jouw dossier met anderen te delen, denk bijvoorbeeld aan andere zorgverleners, op enig moment tijdens de zwangerschap, bevalling of kraambed.

Over jouw dossier, de wet en jouw privacy
Als zorgverlener en behandelaar is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg met een aantal gegevens van jou. Dit is nodig voor mijzelf zodat ik goede zorg en/of een goede behandeling kan bieden (het betreft jouw naam en adresgegevens, gegevens van je gezondheid en die van je eventuele partner en familie, klachten, uitgevoerd onderzoek en de ingezette zorg of behandeling en het verloop ervan).
Tevens is het wettelijk en door mijn beroepsorganisatie verplicht dat ik zo’n dossier bijhoud.
- Het betreft: “Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)”.
- Vanaf 25 Mei 2018 is de Europese wet GDPR “Europese General Data Protection Regulation” in werking. (In Nederland: Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Je kunt meer informatie vinden bij de rijksoverheid over de WGBO op de website:
  www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo 
De rijksoverheid geeft uitleg over de AVG (Project Algemene Verordening Gegevensbescherming) op deze website:
  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/avg 
Meer info over de AVG kun je ook vinden op de website:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg


Beroepsgeheim

Als zorgverlener heb ik een beroepsgeheim (geheimhoudingsplicht) en ben de enige die toegang heeft tot jouw medische gegevens. Ik zal nooit enige medische informatie van jou delen met iemand anders (bijvoorbeeld een andere zorgverlener), tenzij jij hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. De enige gegevens die gedeeld worden zullen plaatsvinden onder de voorwaarden zoals hieronder wordt omschreven.
- Alleen bij mijn afwezigheid, als er sprake is van waarneming van mijn praktijk door een collega zorgverlener, zal deze collega tijdelijk inzicht krijgen in jouw gegevens. Dit zal alleen gebeuren met een collega die ook voldoet aan dezelfde geheimhoudingsplicht en regels ter bescherming van jouw medische gegevens.
- Slechts een klein deel van jouw (niet specifiek medische) gegevens, kan voor financiële administratie-doeleinden met een administrateur (bijvoorbeeld een assistente, of accountantskantoor) worden gedeeld.
- Mocht ik advies willen vragen over jouw casus, bijvoorbeeld tijdens een bespreking met een collega zorgverlener, dan zal dit altijd volledig anoniem gebeuren (na verwijdering van al jouw persoonsgegevens: naam, adres, geboortedatum, en alle andere persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld uw verzekerings-nummer), tenzij je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven.
- Elk ander gebruik van jouw gegevens zal altijd volledig geanonimiseerd gebeuren.

Bescherming van jouw gegevens
In mijn praktijk zal ik uiterste zorg toepassen om jouw gegevens te beschermen ter voorkoming van toegang tot jouw medische gegevens door onbevoegden.
De wettelijke bewaartermijn bedraagt 20 jaar.
- Alle gegevens op papier worden in een afgesloten ruimte bewaard.
- Bij elektronische gegevens voldoe ik aan alle richtlijnen van de AVG (Nederland) en GDPR (EU).

Privacy op de zorgnota (bij homeopathie-behandeling)
Op de zorgnota die je ontvangt staan alleen de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt indienen bij jouw zorgverzekeraar. Het betreft alleen:
- Jouw naam, adres en woonplaats
- Je geboortedatum en verzekeringsgegevens
- De datum van de behandeling
- Een korte (neutrale) omschrijving van de behandeling.

Databases in Geboortezorg in Nederland:
In Nederland worden een aantal gegevens gebruikt voor onderzoek en evaluatie van het zorgtraject. In de Bakermat worden verplicht gegevens aangeleverd aan Praeventis, Peridos en PRN.

Praeventis:
Het laboratorium dat het bloedonderzoek uitvoert, stuurt de gegevens naar jouw verloskundig zorgverlener. Je gegevens worden ook verstuurd naar het RIVM-regiokantoor waar ze worden opgeslagen in het informatiesysteem Praeventis. Als naar aanleiding van de uitslagen van het bloedonderzoek vervolgonderzoek of een behandeling nodig is, wordt dit gecontroleerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zwangere vrouwen met een rhesus-D of -c negatieve bloedgroep.
Als tijdens het bloedonderzoek melding wordt gemaakt van antistoffen tegen rode bloedlichaampjes, worden de gegevens opgenomen in TRIX. In geval van een bloedtransfusie met bijzondere bloedkenmerken kan sneller bepaald worden welk bloed nodig is. Stichting Sanquin Bloedvoorziening beheert dit databestand en registratie hierin kan niet geweigerd worden.

 

Peridos:
Alle zorgverleners die betrokken zijn bij de screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom en bij de 20-weken-echo, maken gebruik van het informatiesysteem Peridos. Jouw zorgverlener meldt als je hierover een gesprek hebt gehad, en ook voor welke screening je eventueel hebt gekozen. Ook de uitslag hiervan wordt vermeld in Peridos. Als je niet kiest voor screeningsonderzoeken kunnen je gegevens worden gebruikt om vast te stellen welke keuzes zwangere vrouwen maken en om na te gaan of screening het beoogde resultaat oplevert.

 

Perinatale Registratie Nederland (PRN):
In deze database worden belangrijke medische gegevens van moeder en kind verzameld. Deze gegevens vormen een bron voor medisch-wetenschappelijk en statistisch onderzoek. Gegevens uit deze registratie worden gekoppeld aan gegevens uit de Entadministratie (screeningsprogramma’s), Landelijke Infertiliteits Registratie en bestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (bevolkingsgegevens). Evaluatie van zorg en onderzoek kan helpen om medische kennis rondom zwangerschap en geboorte te vergroten en kwaliteit en doelmatigheid van zorg te verbeteren. Daarom werken verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen mee aan deze registratie. Deelname aan deze registratie gebeurt volledig anoniem en kun je niet weigeren.